چک لیست اسکلت بتنی باسیستم قالب تونلی

چک لیست

چک لیست


چک لیست اسکلت بتنی باسیستم قالب تونلی

چک لیست عملیات ساختمانی

قالب بندی و آرماتورگذاری اسکلت بتنی

باسیستم قالب تونلی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها: طراحی منزل آپارتمان
ساعت شروع و خاتمه بتن ریزی:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱- آرماتوربندی دیواره
۱-۱ کنترل لیست برش میلگرد و دسته بندی در کارگاه ساخت
۲-۱ کنترل مجدد هندسی رامکا و میلگردهای انتظار فونداسیون
۳-۱ کنترل سایز و تعداد میلگرد و خاموت های طبقه و طول انتظار
۴-۱ کنترل اورلپ ها ، خمها ، تقویتی بازشوها و spacer قالب
۵-۱ کنترل تعداد و محل نصب نبشی ها ، پلیت ها در دیوار
۶-۱ کنترل هندسی چهارچوب بازشوها ، کانالهای تاسیساتی در دیوار
۷-۱ کنترل تایید نصبیات برقی و مکانیکی (طبق چک لیست)
۲-قالب گذاری و قالب بندی
۱-۲ کنترل قالب بندی رامک ها روی فونداسیون
۲-۲ کنترل پاکسازی و روغنکاری قالب ها
۳-۲ کنترل قالب – پشت بندها – مهاربندها و درزبندی
۴-۲ کنترل ارتفاع – گونیا – شاقول و هم آکسی قالب نسبت به طبقات
توضیحات:
 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

قالب بندی و آرماتورگذاری اسکلت بتنی

با سیستم قالب تونلی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
ساعت شروع و خاتمه بتن ریزی:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
     ۳- آرماتوربندی سقف
۱-۳ کنترل سایز – تعداد – فاصله –overlap و طول انتظار میلگردها
۳-۲ کنترل هندسی Slaver کانالهای تاسیساتی ( درارتباط با طبقه)
۳-۳ موقعیت قالب بندی رامکاها – پلیت – نبشی و فاصله نگهدارها
۴-۳ Permit نصبیات برقی و مکانیکی (براساس چک لیست مربوطه )
۵-۳ کنترل مهارها – شمع ها و رعایت خیزمنفی درصورت نیاز
۶-۳ تمیزکاری و نظافت قبل از بتن ریزی
۷-۳ بتن ریزی ( براساس چک لیست مربوطه )
 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط پارکینگ در مقررات ملی ساختمان

آموزش نقاشی ساختمان با رنگ روغن

طراحی باغ رشت

آموزش پرسپکتیو با دست آزاد

ویلا سازی با ال اس اف

پتینه با رنگ اکریلیک

هزینه ساخت ویلا یک طبقه

طراحی کارخانه های صنعتی

طراحی و ساخت ویلا در تبریز

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس