چک لیست

چک لیست آماده سازی چاهک آسانسور

نمای مسکونی  (تاسیسات مکانیکی)

آماده سازی چاهک آسانسور

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تامین حداقل عمق مورد نیاز چاله پائین آسانسور(۱۵۰سانتی متر)  

 

۲ تامین حداقل ارتفاع مورد نیاز اتاق آسانسور (۲۶۰سانتی متر)  

 

۳ تامین حداقل ارتفاع مورد نیازازکف بالاترین طبقه تازیرکف اتاق آسانسور(over head ) به میزان۴۲۰سانتی متر  

 

۴ تعبیه پلیت درهنگام بتن ریزی دیوارهای بتنی چاهک *  

 

۵ اجرای آهنکشی مطابق با نقشه های ارائه شده *  

 

۶ بتن ریزی و تعبیه پلیت یا ناودانی درکف چاله جهت نصب ضربه گیرها براساس مشخصات کارخانه سازنده  

 

۷ اجرای دال بتنی محل استقرار موتوربراساس نقشه های بارگذاری ارائه شده توسط کارخانه سازنده  

 

۸ تعبیه دریچه اضطراری آهنی زیر دال بتنی به ابعاد حداقل ۵۰×۵۰ سانتی متر  

 

۹ تعبیه دریچه دسترسی (trap door ) درکف موتورخانه آسانسورهای گروهی به ابعاد ۸۰×۸۰ سانتی متر  

 

۱۰ نصب قلاب زیرسقف موتورخانه با قدرت تحمل بارحداقل ۵۰۰کیلوگرم دراکس ریل کابین
۱۱ اجرای داربست داخل چاهک مطابق بامشخصات ارائه شده توسط شرکت سازنده
۱۲ سیمانکاری دیواره های غیربتنی چاهک آسانسور

 

 

 

 

۱۳ نصب ریلهای وزنه و کابین توسط شرکت سازنده
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

آماده سازی چاهک آسانسور

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

* دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
طراح نما

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه          کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۴ نصب فریم دربهای طبقات توسط شرکت سازنده  

 

۱۵ رابیتس بندی و سیمانکاری بالا و پائین فریم دربهای طبقات  

 

۱۶ نصب چراغهای تونلی و کلید و پریزهای چاهک درمحلهای تعیین شده توسط شرکت سازنده  

 

۱۷ نصب قوطیهای نمراتور و شاسی و اجرای لوله های ارتباطی قوطیها به چاهک  

 

۱۸ اجرای نمای بیرونی اطراف دربهای آسانسور  

 

۱۹ بازکردن داربست های داخل چاهک  

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

سایت نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ نارنجی

شهرک سازی در شمال

هزینه ساخت پنت هاوس

نمونه پنت هاوس

واتساپ مشاورهتماس مشاوره