مطالعات استانداردهای طراحی ویلا

ویلا لوکس

ویلا لوکس


مطالعات استانداردهای طراحی ویلا

 • نورپردازی
 • عرصه(فضاها)

نور شرق در معماری ساختمان (صبحگاهی)

اشعه های آن ضعیف و خنک تر است

محل قرار گرفتن اتاق خواب و آشپزخانه و نشیمن و اتاق غذا خوری در طراحی ویلا خوب جهت یابی می شود تا بیشترین استفاده از نور صبحگاهی شود.

این نور در زمان معین از دور سایه اجسام را تولید می کند که می توان از این سایه برای تزیین فضا استفاده کرد.

نور غرب در معماری ساختمان (غروب)

با به اتمام رسیدن روز شدت نور کاسته می شود اما انعکاس ان هنوز وجود دارد .

فضاهایی که در مغرب هستند باید از آخرین نورهای عمودی خورشید حفاظت شوند .

نورپردازی مصنوعی در طراحی ویلا

منابع نور مصنوعی بســته به شــکل آنها به صورت های نقطه ای، خطــی، صفحه ای و یا حجمــی در فضا قرار می گیرنــد.

روش های نورپردازی

 • نــور پردازی عمومی
 • نورپــردازی موضعی
 • نورپــردازی متمرکز یا نقطه ای

برخی از نکات مهم در خصوص نورپردازی مصنوعی

 • می توان به وســیله نور، فضایی را وسیع تر و یا کوچک تر نمایش داد.
 • در مورد ســطوح مجاور ســعی شــود از تفاوت زیاد شدت روشنایی ســطوح پرهیز شود زیرا این عامل باعث خســتگی چشــم شــده و قابلیت دیــد در این ناحیــه را مختل می کند.
 • انتخاب منابع نوری باید به گونه ای طراحی شــده باشــد که به راحتی بتوان نور اتاق را به  اتاق را از یک اتاق نورانی، به یک اتاق آرام وسیله کم نور کننده ها (دیمر) زیاد یا کم کرد و مثلا با نوری ملایم تبدیل نمود.
نورپردازی مستقیم و غیرمستقیم
 • نورپردازی مستقیم در طراحی ویلا : در این روش منابع نوری به طور مستقیم و بدون واسطه فضا را روشن میکنند و نور خیره کننده ای دارند.
 • نورپردازی غیرمستقیم در طراحی ویلا :استفاده از نور غیر مستقیم امکان ایجاد نورهای ملایم را در مواقعی که به آرامش در فضا نیاز داریم فراهم می کند.

انواع نورپردازی در طراحی ویلا

 • نور پردازی پس زمینه
 • نور پردازی تاکیدی
 • نور پردازی مخفی
 • نور پردازی دکوراتیو

نور پردازی پس زمینه

 • نور پس زمینه که به نور محیطی یا نور عمومی نیز شناخته می شود، مطالعات استانداردهای طراحی ویلا در حقیقت نور پردازی عملی درون یک اتاق است که دیدن به کمک آن ممکن می شود.
طراحی ویلا
آشنایی با طراحی ویلا و ساخت ویلا

نور پردازی تاکیدی

 • زمانی که به سطح سراسری نور پس زمینه ی متناسب با اتاق مورد نظر یعنی نور پردازی عمومی فضا، دست یافتید، این نور پردازی تاکیدی ست که جذابیت و تمرکز آفریده و کنتراست را به اتاق می افزاید.

نور پردازی مخفی در ویلا

 • به عنوان بخشی از نور پردازی پس زمینه یا نور پردازی تاکیدی به حساب می آید و برای پنهان داشتن منبع نور تکنیک های متفاوتی وجود دارد.

نور پردازی دکوراتیو در معماری داخلی طراحی ویلا

 • نورهای دکوراتیو گزینه هایی صرفاً شخصی و زیبایی شناسانه اند که می توانند بخشی از نور عمومی یا نورپردازی مولد حس و حال را در یک اتاق شکل دهند

نورپردازی نشیمن 

 • بهتر اســت اتاق نشیمن طوری طراحی شــود که حداکثر استفاده از نور طبیعی به ویژه در بعدازظهرها که بیشــتر این فضا مورد استفاده قرار می گیرد انجام بپذیرد.
 • نورپردازی یک اتاق نشیمن عادی باید فضایی آرامش بخش را برای گفت وگوهای جمعی کوچک، ضیافت های جمعی باشد.
 • اگر تماشــای تلویزیون در این فضا مد نظر باشد باید شیوه نورپردازی اتاق با آن سازگار شود و از ایجاد نورهای خیره کننده و وسیع پرهیز کرد.

نورپردازی اتاق خواب ویلا

 • نورپــردازی اتاق خواب باید جواب گوی کاربردهای گوناگون مانند خوابیدن، تعویض لباس، تماشای تلویزیون، نوشتن، انجام تکالیف بر روی میز تحریر، مطالعات استانداردهای ویلا خیاطی و انجام فعالیت های ورزشی باشــد.
 • در عین حال اتاق خواب اصلی باید جواب گوی نیازهای مجزای دو اســتفاده کننده نیز باشــدمطالعات استانداردهای
  .
 • نورپردازی اتاق خواب کودکان
 • روشنایی فضاها با نور طبیعی و شفاف اثر مثبتی بر کودکان دارند.مطالعات استانداردهای طراحی ویلا به عبارت دیگر اتاق هایی تاریک با نور مصنوعی و نامناســب اثر نامطلوب در پی خواهند داشــت. از این رو نحوه و میزان روشــنایی در اتاق کودک اهمیت زیادی داشــته و تأثیر مهمی در ایجاد شرایط مطلوب برای مطالعه و آرامش و تمرکزشان دارد.
 • برای تأمین نور مصنوعی در اتاق کودکان شــیوه های مختلفی از جمله استفاده از چراغ های گوناگون با نقش هــای رنگی و جذاب وجود دارد.

نورپردازی آشپزخانه ویلا

 • توصیه می شود در بخش هایی از آشپزخانه که محل انجام کار است، مانند سطح روی اجاق گاز، سینک ظرف شویی و سطوح روی کابینت ها (برای آماده ســازی وسایل آشپزی و مواد غذایی) از نورهای موضعی استفاده  شود.
 • وظیفه دیگر این نورپردازی ها ایجاد دید کافی برای دسترســی به کابینت های زیر پیش خوان می باشــد.
 • در بسیاری از آشپزخانه ها بعضی از کابینت ها با درهای شیشه ای و به صورت ویترین ساخته شده اند و از آنها برای نمایش ظروف زیبا و تزیینی استفاده می شود. این کابینت ها نیز نیاز به نورپردازی کانونی دارند.
 • نورپردازی اتاق غذاخوری

 • اولین و مهم ترین وظیفه نورپردازی اتاق غذاخوری تأمین نور کافی برای روشنایی بخشیدن به میز ناهارخوری به میزانی اســت که افراد نشسته به دور آن هم غذای خود و هم چهره افراد دیگر را به خوبی ببینند.
 • به منظور جلوگیری از احساس کم نوری و ایجاد فضاهای خالی در اطراف میز باید پیرامون اتاق با نور عمومی روشن شود.
طراحی ویلا
صفر تا صد بازسازی

نورپردازی حمام و دست شویی ویلا

 • نورپردازی در داخل حمام معمولا ســاده، قابل پیش بینی و غالبا غیرتزیینی اســت.
 • تأثیر نور باید بدون ایجاد سایه باشد تا از مشاهده دشوار محیط جلوگیری نماید و دیدی خوشایند از صورت ایجاد کند .
 • کیفیت رنگی نور لامپ انتخاب شــده باید مناسب باشد تا پوست را به شکل واقعی نشان دهد.

سرسراها، راهروها، پله ها و پاگردها

 • این فضاها اغلب نواحی فراموش شده در خانه به حساب می آیند و آخرین نقاطی هستند که مدّ نظر قرار می گیرند، با نورپردازی بی رمق و یا آویزی با فانوس کاغذی کدر به فضایی افسرده بدل می شود، اما با نورپردازی مناسب می توان بیشترین نشاط و سرخوشی را در این فضاها خلق نمود.

باغ ها، عرشه ها و محوطه سازی

 • نکته اساسی که نباید فراموش شود این است که تابش یک منبع کوچک نور می تواند در یک باغ تا مسافتی طولانی نفوذ کند. فضای بیرونی را غرقه در نور نکنید، اما در عین حال با تعبیه پریزهای برق کافی امکان افزودن به ظرفیت نورپردازی را فراهم آورید.

نیم سایه در معماری ساختمان

 • در نیم سایه ، مرزهای اشیا واضح نیستند و ابهام در تشخیص آنها وجود دارد. نیم سایه محیطی اسرار آمیز را  به وجود می آورد.
طراحی ویلا
خانه های ویلایی چوبی

سایه در معماری ساختمان

 • استادان نقاشی های ناموزون و بی تناسب، مثل زارباران اولین کسانی بودند که فهمیدند برای روشن کردن یک شی بهترین روش سایه زدن اطراف آن نیست همین اثر به معماری منتقل می شود . در یک کلیسا وقتی نور از روزنه های پنجره یا سقف خودش را به فضای داخل می رساند ایجاد سایه می کند و محیطی رمانتیک ایجاد می کند .

عرصه های  ویلا

 • به تعدادی از فضاها و عملکردهای سازگار که با هم وابستگی معمــاری داشته و در بخش مشخصی از نقشه طرح ما مکان یابی گردند را عرصه گوییم .

فضا ها ویلا

 • عرصه خصوصی عبارتند از : اتاق خواب – حمام – اتاق کار – اتاق مطالعه.از مهمترین قسمتهای ساختمــــان مــــی باشد . فضــــایی است غیــــر مطالعات استانداردهای ویلا رسمی و در صورت امکان بایــد در بهترین و مهمترین موقعیت طراحی مکان یابی شود .
 • عرصه خانوادگی عبارتند از : غذا خوری – آشپزخانه – هال – نشیمن. شامل فضای نشیمن و آشپزخانه میـباشد و در خانـــــه های بزرگتر , صبحــانه خوری نیز به ایـن مجموعه اضــافه میشود . این عرصه رو به آفتاب و فضای حیاط میباشد . در صــورت امکـــــان دسترسی مستقیم به حیاط و بالــکن طراحی میشود .
 • عرصه پذیرایی طراحی ویلا عبارتند از : پذیرایی – نهارخوری
 • عرصه خدماتی طراحی ویلا عبارتند از : پارکینگ – موتورخانه – انبار
 • عرصه فضای طراحی ویلا باز عبارتند از : باربیکیو

نشیمن ویلا

 • محل زندگی خانواده و مهمترین قسمت خانه است .
 • باید رو به آفتــــاب باشد و ارتباط راحتـــی با بالکن و حیاط داشته باشد .
 • باید با ورودی آشپزخانـــه , غذاخـــوری و بالکن ارتبـــاط نزدیک داشته باشد .
 • ضـمن ارتباط با اتاق خواب مستقل ازاتــاق خواب طراحی می شود .

آشپزخانه طراحی ویلا

 • یـــــکی از مهمترین عناصر عملکردی خانه می بــاشد و بـــا توجه به تنوع فعالیتها , وجود لوازم وتجهیزات مدرن , ضرورت استــــفاده از سیستــم های تاسیساتی مهم است.
 • دسترسی آشپزخانه :
  دسترسی آشپزخانه باید به فضــــای بیــرونی و گاراژ دسترسی راحتی داشته باشد و با بالکن یا پاسیو مرتبط باشد . به اتاق نشیـــمن و فضای صبحانه خوری باید راحت باشد . فضای آشپزخانه باید امکان استفاده از نــــــور و تهویه طبیعی را داشته باشـــد .
طراحی ویلا
ویلا ساحلی

ارتباط فضــای نشیمن با آشپزخانه

 • برای تقــــویت رابطه بین مـــــــادر و اعضای خانواده می توان رابطه استاندارد طراحی بین نشیمن خانوادگــی و آشپزخانه را به نحوی طراحی کرد که امکان دید از فضای آشپزخانه به نشیمن وجود داشته باشد .
 • فضــــــای آشپزخانه باید استقرار بیشتری داشته باشـــد و مــحل پخت و پز و شست و شو باید از میهمان قابل رویت نبــــاشد .
عرصه های زندگی خصوصی و فردی
 • ما به همـان اندازه که احتیاج به هم نشینی با افراد خانواده داریم به همان اندازه نیز احتیاج به داشتن محیط خلوت ( با خود بودن , تفکر و عبادت ) و مطالعات استانداردهای ویلا استراحت داریم . کودکان و نوجوانان نیز فضایی برای انجام تکالیف مدرسه دارند . ( اتـاق فرزند )
 • محل استقرار عرصه های خصوصی و فردی :
  عرصه خواب شامل اتاق خواب بچه , اتاق خواب والدین , کتابخانه و گاهی هم اتاق خواب میهمان می باشد . ایـن بخش از ساختمان به عنوان خصوصی ترین و آرام ترین بخش خانه , ضمن نزدیکی به فضـــای خانوادگی مانند نشیمن و آشپزخانه ,معمولا به طور مستقل و دور از پذیرایی میهمان طراحی می شود .
 • بخش خواب باید در قسمت ساکت خانه و دور از صدای مزاحم طراحی گردد و به حمام و سرویس , دسترسی نزدیک داشته باشد .

اتاق خواب والدین در طراحی ویلا

 • اتاق خواب اصلی میتواند در حین ساخت ویلا شامل ۵ حوضه ی خواب , محل نشیمــــن , کمــــــــدهای لباس , حمام و رخت کن باشد
 • در صورت وسیع بودن اتاق خواب می توان به استفاده از نحوه چیدمان مبلمان بخش خواب و نشیمن را از هـــــم جدا کرد .

اتاق خواب فرزندان

 • می تواند به عنوان یک مجموعه واحد و مرتبط شامل اتاق های خواب و حمـــــام و توالت در نــــظر گرفتــه شود .
 • نحوه ی جانمایی کمدها در بدنه ی دیوار متصل به حمام مانع انتقال صدای حمـام به اتاق می شود .
 • وجود دو پنجره در بدنه های مختلف می تواند به کوران طبیعی و تهویه ی اتاق کمک کند . هر اتاق شامل کمد لباس , میز مــطالعه و تخت خواب می باشد و مساحت اتاق فرزندان بین ۱۲ الی ۱۵ متر مربع متغییر است.

اتاق مطـــالعه و عرصه پذیرایی و مراسم

 • در خانه های معمـــولی از اتـــاق های خواب و نشیــــمن استاندارد طراحی به عنوان اتاق مطالعه استفاده می شود , در خانه هــــــای بزرگتر می توان فضایی را به عنوان کتابخانه اختصاص داد گاهی هم این فضا می تواند با اتاق کار پـــدریا مـــادر ادغام شود . این فضا می تواند در نزدیکی ورودی و نشیمن قرار گیرد .
طراحی ویلا
بازسازی ویلا دوبلکس

عرصه پذیرایی و مراسم

 • مطالعات استانداردهای طراحی ویلا فضاهای عمومی خانه شامل پذیرایی , غذاخوری و ورودی وسیله ارتباط بیــــن اعضـــای خانواده , افراد فامیـــل , دوستان و همسایگان میباشد .به علاوه این فضاها محل برگزاری جشن ها و مــــراســم ها مـــــی باشد . نـحوه ی دسترسی و ورود به این فضا بخش مهمی از طرح را تشکیل می مطالعات استانداردهای ویلا دهد .

ورودی در طراحی ویلا

 • ورودی خانه اولین جایی است که ساکنان خانه و میهمانان با آن مواجه می شوند و تحت تاثیر کیفیات مثبت یا منفی آن قرار می گیرند.
 • معرف ارزش های کل خانواده و ساکنان آن باشد .
 • ورودی خانه باید ضمن تامین دسترسی مناسب به خانه , فضای داخلی خانه را از فضای عمومـی جدا نماید.
 • زیبا و راحت باشد.
 • فـــــاقد فضــــاهای بلا استفاده بوده و در شرایط اقلیمی نامطلوب مانع نفوذ سرما , گرما و گرد وخاک شود . ورودی باید دسترســی ساده به نشیمن , پذیرایی , پله های طبقات و آشپزخانه داشته باشد .

عرصه خدماتی و پشتیبانی

 • راحتی آسایش زندگی در یک خانه بستگی به پیش بینی و طراحی عناصر خدماتی مورد نیاز مانند : پارکینگ , انبار , موتورخانه و زیرزمین دارد . اگرچه یک خانه ممکن است فقط یکی از این عناصر را داشته باشد.
 عرصه فضای باز و خصوصی در  ویلا
 • فضای باز خانه و همچنین فضای نیمه باز خانه بسته به اینکه در ترکیب با کدام یک از حوضه های خصوصی و خانوادگی قرار گیرند به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شوند
 • بهترین راه مواجه شدن با دوگانگی فوق پیش بینی یک حیاط خلوت مرتبط با اوضاع عمومی و یک حیاط بزرگتر برای با حیاط خصوصی امری ضروری است.
 • باید از طریق مکان یابی مناسب فضا ها و استفاده از فضای سبز و محوطه سازی از دید عابران و همسایگان محفوظ بماند . استفاده از آبنما طراحی ویلا نیز در مطالعات استانداردهای ویلا چنین فضا هایی الزامی است .
مطالعات استانداردهای طراحی ویلا

مطالعات استانداردهای طراحی ویلا

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *