محاسبه سرانگشتی آرماتور سقف ها

میلگرد

میلگرد


محاسبه سرانگشتی آرماتور سقف ها

محاسبه سرانگشتی آرماتور سقف ها :

سقف تیرچه بلوک ۷ تا ۵ کیلوگرم بر متر مربع

محاسبه سرانگشتی آرماتور تیرچه بلوک

سقف کامپوزیت ۸ تا ۱۲ کیلوگرم بر متر مربع

محاسبه سرانگشتی آرماتور سقف کامپوزیت

سقف دال بتنی توپر ۱۰ تا ۱۶ کیلوگرم بر متر مربع

محاسبه سرانگشتی آرماتور سقف دال بتنی

میلگرد

میلگرد

هزینه ویلا متل قو

هزینه ویلا کردان

طراحی کافه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!