ويلا بتونی

سازه بتنی


قرارداد نقاشی ساختمان

این قرارداد در تاریخ                فیمابین شرکت    ……………..قرارداد نقاشی ساختمان…………….    به نمایندگی            که منبعد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای                      به شماره شناسنامه             صادره از                           به نشانی                                                                                                تلفن                      که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

قرارداد نقاشی ساختمان ماده یک – موضوع قرارداد 

عبارتست از عملیات نقاشی ساختمان                                       بشرح ذیل و بر اساس استعلام بهای تایید شده که به رویت کامل و امضای پیمانکار رسیده است شامل :

الف ) رنگ روغنی روی دیوار شامل :

۱- روغن الیف یک دست

۲- بتونه کاری دو دست و سمباده زنی زبر

۳- اجرای آستر با رنگ روغن

۴- لکه گیری و آستر دوم و سوم

۵- سمباده پوست ساب

۶- رنگ لایه

ب ) رنگ پلاستیک سقفها شامل :

۱- رنگ روغنی یک دست

۲- بتونه پلاستیک یک دست و سمباده زتنی زبر

۳- آستر اول و دوم و لکه گیری

۴-آستر سوم

۵- رنگ لایه

قرارداد نقاشی ساختمان ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک و مشخصات فنی منضم به قرارداد بشرح زیر می باشد :

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- مشخصات فنی خصوصی که توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد و مشخصات فنی عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( نشریه ۵۵ – تجدید نظر دوم ) که پیمانکار از مفاد آن مطلع می باشد

بدون ضمیمه نمودن جزء اسناد پیمان می باشد .

۲-۳- جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کار

۲-۴- استعلام بهاء

۲-۵- برنامه ریزی پیشرفت کار و دستور کارها و صورتمجلس ها و موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و یا امور دیگر که در مدت پیمان تنظیم و به امضای طرفین برسد .

تبصره – هرگاه بین موارد بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشته باشد در درجه اول قرارداد حاضر بانضمام شرایط قرارداد و استعلام بها و در درجه دوم مشخصات فنی خصوصی و عمومی در درجه سوم جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کارها و برنامه پیشرفت کار ملاک عمل خواهد بود . و اگر این تناقض مربوط به قیمت ها باشد جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کار معتبر خواهد بود .

قرارداد نقاشی ساختمان ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ اولیه قرارداد بر اساس استعلام بهای پیشنهادی پیمانکار بالغ بر                        ریال مطابق مشخصات پیوست و استعلام بهای تایید شده می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تایید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

تبصره – مواردی که قیمت آنها در قرارداد پیش بینی نشده و طبق نقشه و مشخصات بایستی توسط پیمانکار اجراء  گردد ، قیمت آن بر اساس توافق تعیین و مطابق سایر ردیف ها در متمم پیمان منظور خواهد شد و کارفرما می تواند ۲۵ درصد مورد پیمان را افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار مکلف به انجام و اجرای کار می باشد .

تبصره – در قیمت های مورد توافق ۶۰ درصد بابت تهیه مصالح و ۴۰ درصد بابت دستمزد می باشد .

قرارداد نقاشی ساختمان ماده چهار- مدت قرارداد

مدت قرارداد    ماه شمسی می باشد و شروع مدت از تاریخ اولین صورتجلسه تحویل کارگاه می باشد و پیمانکار متعهد است در مدت قرارداد لااقل ۹۷ درصد کارهای موضوع قرارداد را انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل نماید .

قرارداد نقاشی ساختمان ماده پنج – دوره تضمین کارها

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت به مدت                    ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد و کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتبا به پیمانکار ابلاغ و پیمالنکار مکلف است به هزینه خود حداکثر ۲ روز بعد از ابلاغ مراتب ، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید .

تبصره – هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتا آن معایب و نقایص را راسا و یا بهر ترتیب که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد بالاسری از محل مطالبات و سپرده های تضمین پیمانکار برداشت نماید .

قرارداد نقاشی ساختمان ماده شش- نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما بعهده دستگاه نظارت می باشد و پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین دستورات و تعلیماتی که به وسیله سرپرست کارگاه یا دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست قرارداد صادر می گردد اجرا کند .

قرارداد نقاشی ساختمان ماده هفت – تعدیل بها

به این قرارداد هیچ گونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

قرارداد نقاشی ساختمان ماده هشت – نحوه پرداخت

۸-۱- پیمانکار موظف می باشد از کارهای اجرا شده بر اساس پیشرفت کار صورت وضعیت تهیه نماید .

۸-۲- صورت وضعیت تهیه شده پس از تایید نماینده کارفرما و تصویب دستگاه نظارت پس از کسر کسورات بشرح زیر قابل پرداخت می باشد .

الف ) کسر مبلغ ۱۰ درصد بابت تضمین حسن انجام کار ( این مبلغ تا پایان دوره و تحویل قطعی و گواهی رفع نقص به پیمانکار پرداخت خواهد شد ) .

ب) کسر مبلغ ۵ درصد مالیات متعلقه از دستمزد .

قرارداد نقاشی ساختمان ماده نه – تعهدات پیمانکار و مشخصات فنی

۹-۱- پیمانکار متعهد است موضوع قرارداد را در زمانهای تعیین شده در برنامه پیشرفت کار صددرصد به اتمام برساند و تحویل کارفرما نماید جرائم متعلقه به تاخیرات غیر مجاز پیمانکار هر روز مبلغ                       ریال محاسبه و از صورت وضعیت وی کسر خواهد شد .

۹-۲- پیمانکار محل کار و نوع و کیفیت کار و نقشه های مربوطه را رویت نموده و توانایی خود را جهت انجام موضوع قرارداد تعهد می نماید .

۹-۳- پیمانکار متعهد است ابزار کار لازم و مصالح مورد نیاز ( رنگ – روغن – مل و ….) که بعهده وی می باشد در محل انجام کار آماده نماید و عوامل مورد نیاز را با شناخت کامل شخصا استخدام و در محل اجرای موضوع قرارداد حاضر نماید ، کنترل و تایید عوامل بعهده پیمانکار بوده و مسئولیتی از این بابت متوجه کارفرما نمی باشد .

۹-۴- پیمانکار موظف است کلیه مصالح مورد مصرف پروژه را قبل از مصرف به تایید دستگاه نظارت به ترتیب معرفی در ماده ۶ قرارداد برساند بدیهی است هرگونه خسارت ناشی از استفاده مصالح تایید نشده بعهده پیمانکار خواهد بود .

۹-۵- پیمانکار موظف است قبل از پایان هر مرحله کار ، مرحله قبلی را به تایید دستگاه نظارت برساند .

۹-۶- پیمانکار موظف است پس از پایان کار نسبت به نظافت شیشه ها و کفهای ساختمان و سنگهای قرنیز که آغشته به رنگ یا لکه های رنگی می باشد اقدام نماید .

۹-۷- پیمانکار موظف است برنامه کاری خود را بنحوی تنظیم نماید که به پیشرفت کار سایر گروههای اجرائی لطمه نزند .

۹-۸- پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد را بر اساس مشخصات و نقشه ها و دستورات کتبی کارفرما و دستگاه نظارت را بعهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما یا نمایندگان او در اجرای کارها می شود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد .

۹-۹- تأمین نیروی انسانی برای انجام کارها و پرداخت حقوق و مزایا و غیره ، تأمین محل سکونت ، غذا و ایاب و ذهاب کارگران و کارکنان ایجاد وسایل ایمنی به منظور جلوگیری از بروز حوادث و خطرات ناشی از انجام کار ، خسارت جانی و مالی ناشیه بعهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت و پیمانکار مسئول و جوابگو خواهد بود .

۹-۱۰- پیمانکار موظف است به رعایت مشخصات قنی زیر به نحوی که سطوح رنگ آمیزی شده دارای مشخصات زیر باشد :

الف ) یکنواختی ظاهری در رنگ

ب  ) یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ

پ ) عدم ایجاد موج و سایه ناشی از بتونه کاری و غیره

ت ) نداشتن چروک و پخش نشدن پوسته رنگ در سطح

ث ) انطباق لایه اجرا شده با مشخصات ( اگر ضخامت کمتر از حد لازم باشد ، باید نسبت به تجدید رنگ آمیزی اقدام گردد ) .

ج) ایجاد پوشش کامل و بدون شره

چ ) عدم چسبندگی سطوح رنگ آمیزی شده به دست یا لباس

ح ) نداشتن هیچ گونه طبله ناشی از مرطوب بودن سطح زیرین

خ ) عاری بودن سطوح رنگ آمیزی شده از آثار برس نقاشی و جای نردبان

د) تمیز و عاری بودن از گردو غبار سطوح یاد شده

ذ) مستقیم بودن فصل مشترک دو سطح رنگ آمیزی شده با دو رنگ مختلف

ر) نداشتن عیوبی نظیر پهن شدن ، چکه کردن ، باد کردن و شیار و درز

قرارداد نقاشی ساختمان ماده ده – مسایل ایمنی

پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی ذیل است :

۱۰-۱- در موقع رنگ آمیزی یا آماده نمودن رنگ در محیط بسته ، باید از کشیدن سیگار و آتش زدن زباله احتراز گردد.

۱۰-۲- کپسول های آتش نشانی برای مهار نمودن آتش ، باید در محل موجود و در دسترس باشند ، در پایان ساعت کار ، تمام پارچه های آلوده به رنگ و تینر باید جمع آوری شده و در صورتی که برای استفاده روزهای بعد مورد نیاز باشند در ظرف پر از آب قرار گیرند .

۱۰-۳- تینرها باید  در ظرفهای مطمئنی نگهداری شده و هرچه سریعتر از مناطقی که احتمال آتش سوزی در آن زیاد است ، دور شوند .

۱۰-۴- در موقع استفاده از رنگ در فضاهای سرپوشیده مانند مخازن ، وجود هواکش های قوی و متناسب ضروری است .

۱۰-۵- شخصی که در فضاهای سرپوشیده رنگ کاری می کند و یا با وسایل مختلف مبادرت به تمیز کردن فلزات می نماید ، باید همواره از ماسکهای مخصوص دهان و بینی استفاده نماید تا از استنشاق مواد گازی و گرد و غبار به وجود آمده جلوگیری نماید .

۱۰-۶- باید از استنشاق گازهای موجود در حلال های رنگ خود داری شود .

۱۰-۷- قبل از رنگ کاری روی اندودهای گچی ابتدا باید موج های گچ را به وسیله کاردک و سمباده ، لکه های بزرگ روی دیوار را به وسیله گچ زنده و ترک های کوچک را با گچ کشته بگیرند و سپس روی آن سمباده نرم بزنند تا آماده پذیرش بتونه گردد .

قرارداد نقاشی ساختمان ماده یازده – تحویل موقت

پس از آنکه پیمانکار حداقل ۹۷ درصد عملیات موضوع قرارداد را طبق مشخصات نقشه ها و مدارک و اسناد ضمیمه موضوع قرارداد انجام داد ، مشروط بر اینکه باقیمانده و یا نقایص کارها مربوط به قیمت عمده ای از یک کار اساسی و یا بصورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیر ممکن سازد می تواند تقاضای تحویل کار موقت کند که پس از تایید سرپرست کارگاه کمیسیون تحویل موقت تشکیل می گردد . کمیسیون فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت خواهد نمود و بمنظور رفع نقایص و معایب و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی به پیمانکار داده خواهد شد و پیمانکار موظف است در مهلت مقرر نسبت به رفع نواقص و معایب اقدام و گواهی رفع نقص از کارفرما در یافت نماید و دوره تضمین از تاریخ رفع نقص به مدت یک ماه خواهد بود .

قرارداد نقاشی ساختمان ماده دوازده – تحویل قطعی

در پایان دوره تضمین مندرج در ماده ۵ قرارداد کارفرما به تقاضای پیمانکار اعضای کمیسیون تحویل قطعی و همچنین تاریخ تشکیل کمیسیون را به همان نحو که در تحویل موقت پیش بینی شده است معین و به پیمانکار ابلاغ می نماید ، کمیسیون پس از بازدید کارها هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید تحویل قطعی خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنها تنظیم و کارفرما تصویب آن را به پیمانکار ابلاغ می نماید .

تبصره – هرگاه کمیسیون عیب و نقص ناشی از کار پیمانکار در عملیات موضوع قرارداد مشاهده نماید برای رفع آنها طبق ماده ۵ قرارداد رفتار خواهد شد .

قرارداد نقاشی ساختمان ماده سیزده

این قرارداد در ۱۳ ماده و ۵ تبصره و در سه نسخه تنظیم و کلیه نسخ که دارای اعتبار واحد می باشند ، به امضاء طرفین رسید .

کار فرما قرارداد نقاشی ساختمان                                                                                              پیمانکار قرارداد نقاشی ساختمان     

برگرفته از کتاب: قرارداد نقاشی ساختمان

قراردادهای عمرانی-علیرضا پوراسد

قرارداد نقاشی ساختمان

قرارداد نقاشی ساختمان

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :  قرارداد نقاشی ساختمان

قیمت نقاشی ساختمان سمنان
ساخت ویلا نیم پیلوت

طراحی داخلی اپارتمان ایرانی

مراحل ساخت ساختمان از صفر تا صد با عکس

هزینه جواز ساخت سال ۱۴۰۰

مشارکت در ساخت کرمانشاه

وال پست فلزی

اموزش ترکیب رنگ صورتی

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس