قرارداد ساختمانی

قرارداد کار مسئول خرید

قرارداد کار مسئول خرید

به گزارش ساخت ویلا ارزان : این قرارداد بین شرکت ………………… ثبت شده به شماره …….…………. در اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی…………..………………… تلفن…………… به نمایندگی خانم…………………………… که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و آقای…………………………… فرزند:…………………… به شماره شناسنامه :……………………. صادره از…………………. متولد :………………………به نشانی……………..……………………………. که در این قرارداد همکار نامیده میشود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد میگردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

۱-۱-انجام وظایف شغل در واحد تدارکات با عنوان شغلی مسئول تدارکات و خرید که بصورت تمام وقت بوده و همکار میبایست طبق برنامه تعیین شده توسط کارفرما در محل کار خود حاضر و با رعایت مقررات شرکت، انجام وظیفه نماید.

ماده ۲- مدت قرارداد

۱-۲- این قرارداد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ لغایت ۳۱/۱/۱۳۸۸ منعقد گردید.

۲-۲- با توجه به توافق به عمل آمده فی مابین پس از اتمام دوره قرارداد، این قرارداد قابل تمدید نمی باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد

۱-۳- میزان دستمزد ثابت ماهیانه ۳,۲۸۵,۳۹۰ ریال میباشد.

۲-۳- سایر مزایای قانونی به شرح زیر به همکار پرداخت میشود.

۳-۳- حق نوبت کاری در صورت انجام، طبق مقررات قانونی.

۳-۴- حق مسکن ۱۰۰,۰۰۰ ریال

۵-۳- حق خواربار ۱۵۰۰ ریال

۶-۳- حق اولاد ۵۲۷,۰۴۰ ریال

۷-۳- حق ترمیم طبق مقررات قانونی

۸-۳- سایر مزایای قانونی : به تعداد روزهای کارکرد مبلغ ۱۲,۰۰۰ ریال به صورت ناهاری پرداخت میگردد.

۹-۳- مالیات و کسورات منوط به حق بیمه و سایر مطالبات از دریافتی ماهانه طبق مفاد قانونی کسر خواهد شد.

ماده ۴- شرایط فسخ قرارداد

این قرارداد در صورت حدوث موارد زیر خود بخود فسخ خواهد گردید و همکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

۱-۴- عدم رعایت مقررات کارگاه

۲-۴- غیبت غیر موجه بمدت ۱۵ روز غیر متوالی یا ۵ روز متوالی در طول مدت قرارداد

۳-۴-عدم اجرای وظایف محوله

ماده ۵- اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد بدوا” از طریق سازش بین دو طرف و در صورت عدم سازش در مراجع مندرج در قانون کار حل و فصل خواهد شد.

ماده ۶- بقیه مواردیکه در این قرارداد پیش بینی نشده بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده ۷- اینجانب……………………………. با علم کامل بر مفاد این قرارداد آنرا امضاء نموده و خارج از مواد مندرج در قرارداد حق طرح هیچگونه اعتراضی را در آینده، چه در شرکت و یا سایر مراجع نخواهم داشت.

ماده ۸- این قرارداد ۸ ماده و در دو نسخه که در هر نسخه حکم واحد را دارا میباشد تنظیم و به امضای طراحی آپارتمان سه طبقه طرفین رسید.

کارفرما همکار

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

قرارداد طراحی محوطه سازی
ضوابط جدید شهرداری اصفهان

هزینه ساخت ساختمان پلاسکو

قیمت نقاشی ساختمان با غلطک

شرکت بازسازی ساختمان هیرادانا

ال اس اف در شیراز

طراحی چیدمان آپارتمان کوچک

واتساپ مشاورهتماس مشاوره