فرم اداری

فرم اداری


قرارداد دیوار چینی سنگی

قرارداد دیوار چینی سنگی و بندکشی این قرارداد بین شرکت ……………….. بعنوان کارفرما و شرکت/آقای …………………………… بعنوان پیمانکار به شرح ذیل منعقد میگردد :کارفرما: شرکت سیمان……….(سهامی عام) با شماره اقتصادی ………………..بنشانی: همدان  ……………………………………به نمایندگی آقایان ………………….. و …………………………پیمانکار: شرکت / آقای ………………………… با شماره اقتصادی / شماره ملی                      بنشانی:        تلفن:

کابینت

کابینت

ماده یک – موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات ذیل در کارخانه ………………… که پیمانکار از محل کار بازدید و به جزئیات امر واقف است ۱-۱-دیوار چینی سنگی به مقدار حدود ۱۲۰۰ متر مربع با ارتفاع ۲ متر. عرض پائین دیوار حدود یک متر و عرض بالای آن حدود ۶۰سانتی متر می باشد.

۱-۲-اجرای بندکشی در یک طرف دیوار و طرف دیگر آن با شیب دار است.

ماده دو – مدت قرارداد:

 (پیش بینی ابلاغ شروع کار) به مدت ….ساخت اضافه طبقه….. تعیین می گردد. در صورتیکه نامساعد بودن شرایط جوی مدت قرارداد از تاریخ ………….یا تأخیر در تأمین مصالح از سوی کارفرما منجر به تأخیر در اجرای خدمات گردد، مدت تأخیر به مدت قرارداد افزوده میگردد.

ماده سه – مبلغ قرارداد:

دستمزد پیمانکار بابت اجرای کل خدمات مندرج در ماده یک به ازای هر متر مکعب دیوارکشی و بندکشی ………………… ریال میباشد

که با توجه به مقدار کل تقریبی ۹۶۰ متر مکعب ، رقم کل قرارداد ……………………. (…………..طراحی کارخانه………………………………) ریال برآورد می گردد.

ماده چهار – نحوه پرداخت:

۱-۴-پس از استقرارپیمانکار درمحل اجرای پروژه وشروع عملیات اجرایی، ………… درصد مبلغ کل قرارداد معادل…………….

(…………………………………………………………………..) ریال به عنوان پیش پرداخت درازای دریافت یک فقره ضمانت نامه بانکی معادل ۱۲۰درصد مبلغ پیش پرداخت برابر …………………… (……………………………….) ریال به پیمانکارپرداخت می گردد. تبدیل ضمان تنامه به چک یاسفته صرفاً بر اساس سوابق پیمانکار و به اختیار کارفرما امکا نپذیر می باشد.

۲-۴-مابقی مبلغ قرارداد پس از اتمام حداقل ۵۰ و ۱۰۰ درصد کل کار باارائه صورت وضعیت تاًئید شده توسط نماینده کارفرما ، کسر ده درصد سپرده حسن انجام کار، درصد پیش پرداخت وکسور قانونی به پیمانکار پرداخت خواهد شد. بازپرداخت سپرده های کسر شده از مبالغ صورت وضعیت ها منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی از سوی پیمانکار است.

ماده پنج – تضمین و حسن انجام کار:

۱-۵- ده درصد سپرده حسن انجام کار و ضمانت نامه بانکی مندرج در بند ۴-۱و۴-۲یکماه پس از تأیید صورت وضعیت نهائی و ارائه  مفاصاحساب تأمین اجتماعی و چک ضمانت مندرج در بند ۱-۴ شش ماه پس از آن تاریخ در صورت عدم وجود هرگونه ایراد و اشکالی در خدمات ارائه شده به پیمانکار مسترد خواهد شد.

۲-۵-در صورتیکه درشرایط بهره برداری صحیح و متعارف در مدت فوق الذکر، در خدمات ارائه شده پیمانکار هرگونه عیب یا نقص فنی مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت اصول فنی و استانداردهای معتبر باشد، پیمانکار مکلف است با اعلام کتبی کارفرما نسبت به رفعنواقص به هزینه خود در اسرع وقت اقدام نماید. در غیر اینصورت کارفرما هزین هها و خسارات وارده را از محل مبالغ تضمین وصولخواهد نمود.

۳-۵-پیمانکار در همه حال مسئول کیفیت موضوع قرارداد می باشد. تأیید کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نیست.

ماده شش – سایر شرایط:

۱-۶-تأمین تمامی مصالح شامل سنگ و سیمان به عهده و هزینه کارفرما بوده و وسایل و ابزار کار و ماشین آلات سنگین و سبک (درصورت لزوم) و تأمین نیروی انسانی لازم به عهده وهزینه پیمانکار است. سنگ در محل دپوی سنگ آهک به فاصله حدود یککیلومتری و سیمان در محل سیلوهای کارخانه به پیمانکار تحویل م یگردد.

۲-۶-انجام کلیه مراحل عملیات اجرایی تحت نظارت ناظر یا نماینده فنی کارفرما نهایی می گردد.

۳-۶-رعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمانهای ذیربط (از قبیل قانون کار، سازمان تأمٌین اجتماعی و ….) بعهده پیمانکار می باشد.

۴-۶-کارفرما در قبال تهیه لوازم و ماشین آلات از قبیل جرثقیل ، کامیون و…… و هرگونه ابزارکار هیچگونه تعهدی ندارد.

۵-۶-کارفرما در قبال تأمٌین سرویس ایاب و ذهاب جهت پرسنل پیمانکار هیچگونه تعهدی ندارد. لیکن تأمین یک وعده غذا و اسکانپرسنل پیمانکار به عهده کارفرماست.

۶-۶-پیمانکار باید کلیه نکات ایمنی مندرج در قانون کار را رعایت نماید. کارفرما در قبال حوادث ناشی از کار موضوع قرارداد کهمتوجه پرسنل پیمانکار شود هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۷-۶-جمع آوری ضایعات ناشی از پروژه به عهده پیمانکار است.

۸-۶-مسئولیت خسارات ناشی از اجرای پروژه به تأسیسات کارخانه …………….به تشخیص ناظر یا نماینده کارفرما به عهدهپیمانکار است.

۹-۶-پیمانکار موظف است به درخواست کتبی کارفرما تا سقف ۲۵ % تغییر در حجم قرارداد را با همین شرایط به انجام رساند. ضمناً تاسقف مذکور، ارائه خدمات عمرانی با نرخ های توافقی حاصل از حداقل قیمت مأخوذ از استعلام بها و سایر شرایط مندرج در قراردادقابل انجام است.

در سازمان، پیمانکار مکلف به رعایت دستورالعمل ایمنی، بهداشت و (IMS) -6-10 با توجه به استقرار سیستم مدیریت یکپارچهمحیط زیست پیمانکاران شرکت ……… می باشد و در این خصوص در صورت لزوم با هماهنگی کارفرما موظف به فراگیریآموزشهای لازم است. در صورت عدم رعایت استانداردها و یا استنکاف از فراگیری آموزشهای لازم، کارفرما می تواند به هر میزانمتناسب با موارد تخلف از سپرده حسن انجام کار پیمانکار را ضبط و یا در صورت تکرار طبق ماده هفت عمل نماید.

۱۱-۶-پیمانکار بدون اخذ موافقت کتبی کارفرما مجاز به واگذاری موضوع قرارداد به غیر نمی باشد.

۱۲-۶-درروزهایی که به علت عدم آمادگی کارفرما به انجام خدمات ،ماشین آلات و نفرات پیمانکار متوقفمی گردد – منوط به آمادگی کامل پیمانکار به ارائه خدمات – درخصوص محاسبه وپرداخت کارکردماشین آلات و دستمزد نفرات در روزهای توقف ، طبق شرایط عمومی موافقتنامه یا پیمان اقدام خواهد شد.

۱۳-۶-چنانچه پیمانکار مطابق با برنامه زمانی مندرج در ماده دو تأخیر غیر موجه نماید ، کارفرما نیز محق خواهد بود تسویه صورتوضعیت های پیمانکار را به همان میزان به تأخیر اندازد. تأخیر بیش از دو هفته منجر به ایجاد حق فسخ قرارداد (مطابق ماده هفت)برای کارفرما خواهد شد.

ماده هفت – فسخ قرارداد:

کارفرما مختار است در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف پیمانکار تمام یا باقیمانده کار را شخصاً انجام داده و یا به هر شخص حقیقیو یا حقوقی که مایل باشد، واگذار نماید و نسبت به فسخ یکطرفه این اقدام نیز اقدام و خسارات احتمالی را از محل تضمی ن ها ومطالبات پیمانکار وصول نماید. پیمانکار موظف خواهد بود وجوه خسارات وارده که ناظر تعیین م ی نماید را یکجا و عندالمطالبه بهکارفرما پرداخت نماید. ضمناً فسخ قرارداد از سوی کارفرما به دلیل عدم نیاز به اتمام کاربا اخطاریک ماهه معتبر می باشد .بدیهی استدراینصورت کارفرما متعهد به تسویه حساب کامل کار انجام شده با پیمانکار است.

ماده هشت – فورس ماژور:

در صورت بروز حوادث قهری که وقوع آن از عهده پیمانکار خارج می باشد و بعلت حوادث مذکور پیمانکار نتواند به تعهدات خود عملنماید وظائف محوله به طور موقت و تا رفع حوادث مذکور بصورت تعلیق و توقف در می آید.

ماده نه – حل اختلاف:

هرگاه در تعبیر یا اجرای قرارداد اختلافی بین متعاملین بروز نماید بدواً اهتمام خواهند ورزید اختلافات را از راه وصول به تفاهم و یا بااصلاح ذات البین باانتخاب حکم مرضی الطرفین حل و فصل نمایند و چنانچه رفع اختلاف از این طریق ممکن نگردید موضوع از طریقمراجع قضائی کشور حل و فصل خواهد شد.

این قرارداد در سه نسخه مشتمل بر ۹ ماده و در ۴ صفحه تنظیم و هر یک از نسخ حکم واحد داشته و دارای ارزش و اعتبار یکسانمی باشد و دو نسخه نزد خریدار و یک نسخه نزد فروشنده می باشد.

شرکت …………….                                                                                     پیمانکار………………….

(سهام عام)

کارفرما

…………………………..ساخت کارخانه…………..

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط پارکینگ اتوبوسی

اموزش نقاشی ساختمان با شابلون روی دیوار

طراحی باغ روی بام

اموزش پرسپکتیو پله

ساخت ویلا ال اس اف

پتینه پیش ساخته

هزینه ساخت ویلا سال ۱۴۰۰

طراحی کارخانه فراوری

طراحی ساخت ویلا دوبلکس

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره