فرم اداری

فرم اداری


قرارداد خدمات نظارتی

قرارداد خدمات نظارتی پروژه تحقیقاتى ……………………………………………………………………………………..این قرار داد در تاریخ  . . . . . . . . .  بین کمیته تحقیقات شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  که از پس دراین قرارداد کار فرما نامیده مىشود به نمایندگى . . . . . . . . . . . . .    مدیر عامل و رییس کمیته تحقیقات شرکت از یک طرف و خانم /  آقاى . . . . . . .  فرزند . . . . . . . .   دارند ه شناسنامه شماره . . . . . . . . .   شاغل در شرکت  . . . . . . . . . . . . . . . به  آدرس و تلفن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    که از این پس دراین قرارداد ناظر نامیده مىشود به منظور انجام خدمات موضوع این قرارداد با شرایط زیر منعقد مىگردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد انجام خدمات نظارت به شرح زیر مىباشد :

همکارى ونظارت درانجام پروژه فوق بر اساس موارد اشاره شده در آیین نامه نظارت بر پروژه هاى تحقیقاتى.

ماده ۲- مدت قرارداد

مدت انجام خدمات موضوع این قرارداد از تاریخ مبادله . . . . ساخت رستوران ماه مىباشد و ناظر موظف است خدمات مربوطه را به طور کامل انجام دهد .

ماده ۳- حق الزحمه

مبلغ حق الزحمه ناظر از بابت انجام خدمات وموضوع قرارداد حداکثر. . . . . . . . . . ریال مىباشد قرارداد خدمات نظارتی که بر اساس ماده مربوطه در آیین نامه  نظارت بر پروژه هاى تحقیقاتى شوراى تحقیقات برق مىباشد .

ماده ۴- نحوه پرداخت حق الزحمه

حق الزحمه ناظر به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد :

۱-۴- ناظر پس از بررسى گزارش هاى واصله از کمیته  تحقیقات آنرا دقیقاً بررسى و مراتب را کتباً به دبیرخانه کمیته ارسال مىنماید .

۲-۴- کمیته تحقیقات مربوطه پس از بررسى اقدامات انجام شده توسط ناظر مبلغ و میزان حق الزحمه ناظر را بر اساس آیین نامه از محل با لاسرى پروژه پرداخت خواهد نمود .

تبصره ۱:  از مبالغ پرداختى به ناظر پنج در صد بابت علىالحساب مالیات کسر خواهد شد

ماده ۵ مالکیت اسناد

کلیه اسناد ، نقشه ها و مدارکى که در ارتباط با موضوع این قرارداد در اختیار ناظر قرارمىگیرد متعلق به کارفرما است و پس از بررسى به کارفرما عودت داده مىشود .

ماده ۶- دقت و کوشش

ناظر متعهد است که خدمات موضوع این قرارداد را با موضوع این قرارداد در اختیار ناظر قرارمىگیرد متعلق به کارفرما است قرارداد خدمات نظارتی و پس از بررسى به کارفرما عودت داده مىشود .

ماده ۷- حل اختلاف

هرگاه بین کارفرما وناظر اختلا فى در مورد این قرارداد  بروز نماید مسئله از طریق داورىحل وفصل خواهد شد .

ماده ۸ نسخ قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ۸ ماده  در ۳ نسخه به امضا ى طرفین رسیده که تما مىنسخ اعتبار واحد دارند .

کارفرما      :                                                         ناظر :

متن قرارداد خدمات نظارتی

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

دکوراسیون آرایشگاه مردانه کوچک

طراحی نمای رومی یک طبقه

سقف عرشه فلزی

هزینه ساخت و ساز در مشهد

طراح المان شهری

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس