قرارداد اجرای سقف تیرچه بلوک

فرم اداری

فرم اداری


تبلیغات

تبلیغات

سقف بابل دکbazsazi min

قرارداد اجرای سقف تیرچه بلوک

به گزارش ساخت ویلا ارزان : این قرارداد در تاریخ…………….. بین…………………. (سهامی خاص) که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود ساخت آپارتمان ۳۰۰ متری با نماینـدگی آقای منوچهر نوذری ( مدیـر عامل ) و……………………………………. که در ایــن قرارداد به اختصار پیمانکار نامیده می شود با نمایندگی آقای …………………………. که اختیارامضاء این قرارداد را دارد از طرف دیگر بشرح ذیل منعقد میگردد.

ads1

ads1

اجرا و ساخت کانال هوا تهیه  * نصب فلاشینگ نما * ساخت و نصب دریچه * ساخت و نصب هود استیل و گالوانیزه *ساخت و نصب پلنیوم باکس * ساخت فلنچ اهنی و گالوانیزه * ساخت کانال های پیش ساخته

 

ماده ۱ – موضوع قرارداد :

2 ads

۲ ads

فروش متعلقات تهویه * فروش لوله های فلکسیبل * فروش بست های فلکسیبل و رولی * فروش عایق های رولی الاستومریک * فروش انواع فوم ها پلی اتیلن

ادرس: بازار آهن شاد آباد بهاران ۲ مجتمع کوثر بلوک ۳۸ پلاک ۲۴۵ (میرزایی)

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای کامل سقف تیرچه بلوک ساختمان …………………..به متراژ ۱۲۱۰ متر مربع براساس برآورد قیمت پیوست شماره…. و نقشه های پیوست شماره…….. (سه برگ) مطابق با اسناد مناقصه عمومی شماره ۳ م / ع / ۸۷.

ads 3

ads 3

ماده ۲ – مبلغ قرارداد :

lsf min

مبلغ کل قرارداد……………….. ریال به عدد و………………….. ریال به حروف بر اساس ریز پیوست شماره………….. میباشد.

تبلیغات

تبلیغات

تبصره ۱ : به مبلغ فوق هیچگونه مابه التفاوت مصالح، تعدیل، تورم و غیره تعلق نمی گیرد.

استخر min

ماده ۳ – مدت قرارداد :

مدت قرارداد……………روز از تاریخ صورتجلسه تحویل اسکلت فلزی به پیمانکار میباشد.

ماده ۴- محل اجرای کار:

محل اجرای کار موضوع قرارداد ………………………………………………………………………… میباشد.

ماده ۵ – شرایط پرداخت :

درصورت درخواست پیمانکار پیش پرداخت معادل ۲۵ درصد مبلغ کل قرارداد در مقابل ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه پیمانکار پرداخت میگردد.

مابقی مبلغ قرارداد به نسبت پیشرفت کار در ازای ارائه صورت وضعیتهای جداگانه که به تأییــد دستگاه نظارت کارفرما موضوع مــاده ۱۴ قرارداد رسیده باشد المان شهری فلزی و پس از کسر کســـورات قانونی (بیمه و مالیات) و قراردادی، ۱۰% ضمانت حسن انجام کار و پیش پرداخت حداکثر ظرف مدت دو هفته در وجه پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده ۶-کسورات قانونی و قراردادی :

کسورات قانونی (بیمه و مالیات) و قراردادی به عهده پیمانکار میباشد ( ۵% مالیات از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و به حساب اداره دارایی واریز و جهت بیمه، پیمانکار موظف به ارائه مفاصا حساب بیمه از سازمان تأمین اجتماعی جهت دریافت آخرین صورت وضعیت میباشد ).

ماده ۷ – ضمانت حسن انجام کار :

از مبلغ ناخالص صورت وضعیتهای ارائه شده از طرف پیمانکار هنگام پرداخت معادل ۱۰% بعنوان ضمانت حسن انجام کار کسر و در نزد کارفرما نگهداری می گردد. این مبلغ پس از اتمام دوره تضمین و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی کار موضوع قرارداد و تأیید دستگاه نظارت در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

ماده ۸ تضمین حسن انجام تعهدات :

پیمانکار موظف است همزمان با امضاء قرارداد یک فقره ضمانتنامه بانکی به میزان ۱۰% مبلغ کل قرارداد به کارفرما تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نماید.

تضمین مذکور پس از اتمام کار و تنظیم صورتجلسه تحویل موقت و اجرای تعهدات موضوع قرارداد برابر مقررات کارفرما و تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد خواهد شد.

تبصره ۲ : در صورت تغییر مقادیر کار طبق ماده ۹ قرارداد میزان تضمین حسن انجام تعهدات حسب مورد المان شهری فلزی و متناسباً توسط پیمانکار افزایش و یا توسط کارفرما کاهش می یابد.

ماده ۹ – تغییر مقادیر کار :

کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با اطلاع کتبی به پیمانکار مقادیر کار را به میزان ۲۵% مبلغ قرارداد افزایش و یا کاهش دهد بدون آنکه در واحد بهاء و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد.

 تبصره ۳ : چنانچه حین اجرای عملیات موضوع قرارداد دستگاه نظارت انجام کارهایی را در ارتباط با موضوع قرارداد به پیمانکار ابلاغ نماید که برای آنها فهرست مقادیر و قیمت های پیش بینی نشده باشد پیشنهاد پیمانکار باید قبلاً به تأیید کارفرما برسد.

ماده ۱۰ – تغییر مدت قرارداد :

در موارد زیر مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود :

الف – در صورتی که مقادیر کار طبق ماده ۹ قرارداد تغییر کند.

ب – در مورد بروز حوادث قهریه.

ج – در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع و یا محدودیت هایی ایجاد شود که در مدت تحویل مؤثر باشد.

در موارد فوق دستگاه نظارت موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرار داده و در صورتی که پیش آمدن این موارد مستلزم تغییر مدت قرارداد بشناسد تغییر مدت قرارداد را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

ماده ۱۱ – تعهدات طرفین :

۱- پیمانکار موظف است هرگونه خسارتی که در اثر قصور و سهل انگاری عوامل خود به کلیه تاًسیسات و ابنیه متعلق به کارفرما یا اشخاص ثالث در اثر انجام عملیات موضوع قرارداد وارد آید با هزینه خود زیر نظر دستگاه نظارت سریعاً جبران نماید.

۲- تهیه هر گونه مصالح، ابزار و وسایل انجام کار و ابزار کار شخصی (ماسک، دستکش، لباس کار کفش و کلاه ایمنی، و… ) جهت کارکنان پیمانکار بعهده پیمانکار میباشد.

۳- پیمانکار ملزم به اجرای کلیه دستورالعملهای کارفرما و رعایت اصول اخلاقی و اجتماعی می باشد.

۴- پیمانکار ملزم به پیش بینی محل اسکان و سرویس ایاب و ذهاب برای کارکنان خود به نیروگاه سیکل ترکیبی یزد میباشد.

۵- تهیه غذای نیمروزی یا بعد از ساعت اداری بعهده پیمانکار میباشد طراح برج در صورت درخواست پیمانکار غذا از محل سالن غذا خوری کارفرما و به نرخ هر پرس ۳۸.۰۰۰ ریال تحویل و صورت وضعیت پیمانکار متناسباً کسر خواهد شد.

۶- کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نسبت به ادعاهای کارکنان پیمانکار و نیز ادعاهای افراد و غیر نسبت به کارکنان پیمانکار که منجر به پیگرد قانونی آنان گردد نخواهد داشت.

۷- پیمانکار ملزم به معرفی یک نفر به عنوان سرپرست مقیم در کارگاه میباشد.

۸- پیمانکار موظف است جهت ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل کلیه امور را با نظارت و سرپرستی سرپرست کشیک وقت به انجام رساند.

۹- ورود و خروج کلیه پرسنل پیمانکار میبایست از درب ورودی نیروگاه سیکل ترکیبی انجام بگیرد.

۱۰- پیمانکار موظف است هنگام شروع به کار با هماهنگی واحد حراست ضمن تکمیل فرم مربوطه، فتوکپی شناسنامه و عکس تمام کارکنان خود را تحویل واحد حراست کارفرما نماید.

۱۱- پیمانکار موظف است نسبت به رعایت مقررات ایمنی فردی و کارگاهی و استانداردهای زیست محیطی جهت پرسنل خود و کارفرما اقدام نماید.

۱۲- تأمین آب و برق مورد نیاز پیمانکار درمحدوده کارگاه بعهده کارفرما می‌باشد.

۱۳- پیمانکار موظف است لیست ابزار کار خود را هنگام ورود به نیروگاه ارائه و تائیدیه ورود دریافت نماید تا هنگام خروج از نیروگاه دچار مشکل نشوند.

۱۴- در صورت بروز هر گونه حادثه ای برای نیروهای پیمانکار در حین انجام کار مسئولیت آن به عهده پیمانکار می باشد و هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد.

ماده ۱۲ – جریمه تأخیر و خسارت :

چنانچه پیمانکار در انجام موضوع قرارداد طبق برنامه زمان قرارداد تأخیر نماید به ازای هر روز تأخیر غیر موجه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال تا سقف ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان جریمه از محل مطالبات پیمانکار کسر میگردد و چنانچه تعداد روزهای تأخیر از یک پنجم مدت قرارداد تجاوز نماید کارفرما می تواند علاوه بر دریافت جرایم فوق قرارداد را نیز فسخ نماید و مراتب را کتباً به پیمانکار ابلاغ نماید. پیمانکار مسئول جبران هرگونه خسارتی است که به تشخیص دستگاه نظارت در اثر عدم اجرای مفاد قرارداد، عدم رعایت اصول فنی و استانداردهای معمول توسط پیمانکار به کارفرما یا اشخاص ثالث وارد شود.

ماده ۱۳ – رعایت مقررات ایمنی و انتظامی :

پیمانکار متعهد است علاوه بر رعایت کلیه موارد ایمنی جهت خود و کارکنانش و همچنین دستگاه موضوع قرارداد و تبعیت از مقررات انتظامی کارفرما، کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود خسارت به کارفرما یا اشخاص ثالث را اتخاذ نماید و در صورت وارد شدن هرگونه خسارت پیمانکار متعهد به جبران آن خواهد بود.

ماده ۱۴ – دستگاه نظارت :

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما بعهده معاونت مالی پشتیبانی شرکت یا نماینده تام الاختیار وی که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده میشود میباشد و پیمانکار موظف است کلیه کارها را بر طبق قرارداد و اصول صحیح و همچنین بر طبق دستورات دستگاه نظارت یا نماینده وی اجرا نماید.

ماده ۱۵ – قوانین کار و بیمه های تأمین اجتماعی و استانداردهای فنی و زیست محیطی :

پیمانکار تأیید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تأمین اجتماعی، حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و استانداردهای زیست محیطی کارکنان خود و کارفرما و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود. کارفرما در اجرای قوانین مذکور نسبت به اعمال کسور پیش بینی شده از صورتحساب های پیمانکار اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۶ – حوادث قهریه :

در موارد بروز حوادث قهریه که مانع ایفای تعهدات پیمانکار گردد، پیمانکار از مسئولیت مبرا است مشروط بر آنکه اینگونه حوادث اولاً غیر قابل پیش بینی بوده ثانیاً جلوگیری یا رفع آن از عهده پیمانکار خارج بوده ثالثاً فعل یا ترک فعل پیمانکار در بروز آن مؤثر نبوده باشد.

ماده ۱۷ – خاتمه دادن به قرارداد و تعیین تکلیف آن :

کارفرما در طول مدت قرارداد می تواند قرارداد را خاتمه دهد در این صورت کارفرما مراتب را کتباً به اطلاع پیمانکار رسانده و مهلتی را برای خاتمه دادن به قرارداد تعیین می نماید طراحی سوپرمارکت مدرن تا پیمانکار بتواند در مهلت مذکور نسبت به تحویل محل انجام کار و سایر تجهیزات مربوط به کارفرما اقدام نماید.

کارفرما در تاریخ خاتمه قرارداد آن قسمت از کارها که ناتمام است تحویل قطعی و آن قسمت که کاملاً پایان یافته است تحویل موقت می نماید و تضمین حسن انجام کار قسمت اخیر از کارها در مدت مندرج در ماده هفت این قرارداد به عهده پیمانکار است و به این منظور نصف کسور وجه الضمان مربوط به آن کارها تا پایان دوره تضمین همچنان نزد کارفرما باقی می ماند.

کارفرما موظف است مدت ده روز پس از خاتمه قرارداد و صدور صورت مجلس تحویل موقت و قطعی فوق الذکر نسبت به انجام تصفیه حساب با پیمانکار اقدام نماید پس از انجام تصفیه حساب ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پیمانکار آزاد خواهد شد.

ماده ۱۸- فسخ قراردادها :

در موارد ذیل قرارداد از طرف کارفرما قابل فسخ می باشد :

  • تأخیر غیر موجه بیش از یک پنجم مدت قرارداد.
  • عدم توانایی فنی و مالی پیمانکار به تشخیص کارفرما.
  • واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی کارفرما.
  • انحلال شرکت پیمانکار.
  • ورشکستگی پیمانکار.
  • عدم انجام دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نواقص و تجدید یا اصلاح کارهای انجام شده معیوب در طول مدت قرارداد در اینصورت برای یک بار کارفرما به هر ترتیبی که مقتضی بداند رأساً معایب و نقایص کار را رفع می کند و طراحی مسجد مدرن جمع هزینه های مربوطه را به اضافه ۱۵% از اولین پرداخت به پیمانکار کسر می نماید در صورت تکرار مشمول موارد فسخ قرارداد می گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نسبت به هزینه های به عمل آمده را نخواهد داشت.

هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی ار علل فوق فسخ کند مراتب را کتباً به اطلاع پیمانکار می رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی و اداری مبالغ ۵ % ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و ۱۰% سپرده حسن انجام کار را به سود خود وصول و ضبط می نماید و پس از تحویل و تحول محل انجام کار نسبت به انجام تصفیه حساب اقدام لازم معمول خواهد نمود.

ماده ۱۹- تحویل موقت :

الف – پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل گردید و کار آماده بهره برداری شد پیمانکار از دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت می کند و نماینده خود را برای عضویت در هیأت تحویل معرفی می نماید. دستگاه نظارت به درخواست پیمانکار رسیدگی می کند و در صورت تأیید ضمن تعیین تاریخ آمادگی کار برای تحویل موقت تقاضای تشکیل هیأت تحویل موقت را از کارفرما می نماید. کارفرما به گونه ای ترتیب کار را فراهم می کند که هیأت تحویل حداکثر در مدت ۱۰ روز از تاریخ آمادگی کار که به تأیید دستگاه نظارت رسیده است  در محل کار حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید. اگر به نظر دستگاه نظارت عملیات موضوع قرارداد آماده بهره برداری نباشد ظرف مدت هفت روز از دریافت تقاضای پیمانکار نواقص و کارهایی را که باید پیش از تحویل موقت تکیمل شود به اطلاع پیمانکار می رساند.

د – پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت تمام وسایل، ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود در محل های تحویلی کارفرما را ظرف مدت مناسبی که مورد قبول دستگاه نظارت باشد از محل های یاد شده خارج کند. به علاوه پیمانکار باید ظرف مدت معینی که توسط دستگاه نظارت تعیین می شود ساختمان ها و تأسیسات موقتی را که برای اجرای کار در محل های تحویلی کارفرما ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد زاید آن را از محل کار خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز کند. در غیر این صورت کارفرما می تواند برای خارج نمودن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید. در این صورت پیمانکار حق اعتراض نسبت به اقدام کارفرما و ادعای ضرر و زیان به اموال و دارایی های خود را ندارد.

ماده ۲۰ – دوره تضمین :

پیمانکار خدمات انجام شده موضوع این قرارداد را از تاریخ تحویل موقت به مدت ۶ ماه تضمین مینماید که این مدت به نام دوره تضمین نامیده میشود.

ماده ۲۱- تحویل قطعی :

در پایان دوره تضمین، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت اعضای هیأت تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیأت را به همانگونه که در ماده ۱۹ برای تحویل موقت پیش بینی شده است معین و به پیمانکار ابلاغ می کند. هیأت تحویل قطعی پس از بازدید کارها هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید موضوع پیمان را تحویل قطعی می نماید و بی درنگ صورت مجلس آن را تنظیم و برای کارفرما ارسال می کند و نسخه ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما به پیمانکار می دهد و سپس کارفرما تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

تبصره ۴ : هرگاه هیأت تحویل قطعی عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کند برای رفع آنها طبق ماده ۲۲ رفتار می شود.

تبصره۵ : اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار اقدام به اعزام هیأت تحویل نکند تعرفه طراحی نما و این تأخیر بیش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد کارفرما در این زمینه اقدامی نکند عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود.

ماده ۲۲- مسئولیت های دوره تضمین :

اگر کارفرما در دوره تضمین، معایب و نقایصی در کار ببینند که ناشی از کار پیمانکار باشد پیمانکار مکلف است که بر اساس اعلام دستگاه نظارت آن معیب و نقایص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند. و پیمانکار باید حداکثر ۱۵ روز پس از ابلاغ کارفرما شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرما است رفع نماید.

هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵% از محل تضمین پیمانکار یا هرنوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت نماید.

هزینه های حفاظت، نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرما است.

۲۳- بیمه مسئولیت :

پیمانکار متعهد میگردد قبل از شروع کار نسبت به برقرار نمودن بیمه نامه مسئولیت جهت نیروهای تحت خدمات موضوع قرارداد اقدام لازم معمول و اسناد مثبته(بیمه نامه معتبر) را به کارفرما ارائه دهد.

ماده ۲۴ – حل اختلاف :

چنانچه در اجرای مفاد این قرارداد اختلافی بین طرفین حادث گردد و از طریق مذاکره دوستانه و توافق حل و فصل نگردد طرفین میتوانند مورد اختلاف را به مراجع قانونی و صلاحیتدار ارجاع نمایند.

بدیهی است پرداخت کلیه هزینه ها و مخارج دادرسی بعهده طرفی است که طراحی نما کلاسیک در اتوکد حکم مراجع مذکور بر علیه او صادر شود و طرفین قرارداد ملزم هستند تا زمان حل اختلاف کلیه تعهداتی را که بموجب این قرارداد بعهده دارند اجرا نمایند.

ماده ۲۵ – نشانی طرفین:

نشانی قانونی طرفین به آدرس و تلفن مشروحه زیر میباشد :

کارفرما : شرکت مدیریت تولید برق یزد – بعد از فولاد آلیاژی – نیروگاه یزد – تلفن ۳- ۷۲۵۲۰۸۱

پیمانکار :……………………………………………………………………………چک لیست ساختمان…………………………….

این قرارداد در ۲۵ ماده و سه نسخه متحد المتن تهیه و تنظیم گردیده که همه نسخ آن در حکم واحد است  و طرفین قرارداد با علم و اطلاع کامل از کیفیت و کمیت و خصوصیات و تمامی شرایط و مفاد قرارداد و قبول آن مبادرت به امضاء نموده اند.

یمانکار کارفرما

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

قیمت طراحی محوطه سازی
هزینه ساخت ساختمان پنج طبقه
کمیسیون ماده ۱۰۰ کرمانشاه

جزوه ضوابط شهرداری مشهد

قیمت نقاشی ساختمان با رنگ اکریلیک

شرایط بازسازی ساختمان

ال اس اف در اصفهان
ال اس اف در یزد

طراحی چیدمان آپارتمان

جواز minkanaf min

تبلیغات

تبلیغات

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!