فرم برآورد قیمت

ويلا بتونی

سازه بتنی


فهرست مطالب

فرم برآورد قیمت

طبقه زیربنای کاربری (متر مربع) بهای واحد (میلیون ریال) جمع

(میلیون ریال)

مسکونی تجاری اداری خدماتی مسکونی تجاری اداری خدماتی
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمع کل : ساخت ویلا ارزان در شمال

(میلیون ریال)

۲- توزیع هزینه ها و درآمد فروش

با توجه به ریز محاسبات انجام شده طی جداول ضمیمه شماره ۱و۲ ، نحوه توزیع هزینه ها و درآمد به شرح ذیل می باشد.

درصد نقدینگی خروجی از پروژه (با توجه به جدول شماره ۱)    (-)
ردیف شـرح هـزینـه هــا دوره اول[۱] دوره دوم دوره سوم دوره چهارم دوره پنجم دوره ششم دوره هفتم دوره هشتم دوره نهم دوره دهم
۱ تحصیل زمین
۲ هزینه های مربوط به طرح، ساخت و واگذاری واحدها
درصد توزیع نقدینگی ورودی به پروژه (با توجه به جدول شماره ۲)   (+)
ردیف شرح درآمد دوره اول دوره دوم دوره سوم دوره چهارم دوره پنجم دوره ششم دوره هفتم دوره هشتم دوره نهم دوره دهم
۱ درآمد فروش

                                                                                      امضاء

                                                                                     معاون مالی و اداری

جدول ضمیمه شماره ۱ محاسبات توجیه اقتصادی پروژه[۲] 

توزیع نقدینگی خروجی از پروژه (-)
درصد  توزیع هزینه تحصیل زمین
ردیف شــرح درصد دوره اول[۳] دوره دوم دوره سوم دوره چهارم دوره پنجم دوره ششم دوره هفتم دوره هشتم دوره نهم دوره دهم
۱ تحصیل زمین
درصد توزیع هزینه کل طرح، ساخت و واگذاری
ردیف شــــرح درصد هریک از ردیفهای هزینه از هزینه کل طرح، ساخت و واگذاری دوره اول دوره دوم دوره سوم دوره چهارم دوره پنجم دوره ششم دوره هفتم دوره هشتم دوره نهم دوره دهم
۱ تهیه طرح و اخذ پروانه
۲ هزینه های اجرایی
۳ هزینه های نظارتی
۴ هزینه‌های جانبی[۴]
۵ سربار مالی (سود تسهیلات بانکی)
۶ هزینه های سربار شعبه و سربار دفتر مرکزی
جمع در هر دوره (درصد)                      

جدول ضمیمه شماره ۲ محاسبات توجیه اقتصادی پروژه[۵]

توزیع نقدینگی ورودی به پروژه (+)
ردیف شـــرح درصد

عرضه واحدها از کل پروژه هر دوره

درصد دریافت بهای واحد در هردوره
دوره اول[۶] دوره دوم دوره سوم دوره چهارم دوره پنجم دوره ششم دوره هفتم دوره هشتم دوره نهم دوره دهم
۱ دوره اول
۲ دوره دوم
۳ دوره سوم
۴ دوره چهارم
۵ دوره پنجم
۶ دوره ششم
۷ دوره هفتم
۸ دوره هشتم
۹ دوره نهم
۱۰ دوره دهم
جمع در هر دوره(درصد)                    

 جدول ضمیمه شماره ۳ محاسبات توجیه اقتصادی پروژه

توزیع نقدینگی خروجی از پروژه (-)
درصد  توزیع هزینه  تحصیل زمین
ردیف شرح درصد دوره

اول[۷]

دوره دوم دوره سوم دوره چهارم دوره پنجم دوره ششم دوره هفتم دوره هشتم دوره نهم دوره دهم
۱ تحصیل زمین
درصد توزیع هزینه کل طرح، ساخت و واگذاری
ردیف شرح درصد هریک از ردیفهای هزینه از هزینه کل طرح، ساخت و واگذاری درصد

وزنی هرفاز

دوره اول دوره دوم دوره سوم دوره چهارم دوره پنجم دوره ششم دوره هفتم دوره هشتم دوره نهم دوره دهم
۱ تهیه طرح و اخذ پروانه فاز۱
فاز۲
فاز۳
۲ هزینه های اجرایی فاز۱
فاز۲
فاز۳
۳ هزینه های نظارتی فاز۱
فاز۲
فاز۳
۴ هزینه های جانبی فاز۱
فاز۲
فاز۳
۵ سربارمالی (سود تسهیلات بانکی) فاز۱
فاز۲
فاز۳
۶ هزینه های سربار شعبه و سربار دفتر مرکزی فاز۱
فاز۲
فاز۳
جمع (درصد) ۱۰۰                      

* طرح زمانبندی ساخت هر فاز به شرح ذیل می باشد.

ردیف شـــــرح درصد

وزنی هرفاز

دوره اول دوره دوم دوره سوم دوره چهارم دوره پنجم دوره ششم دوره هفتم دوره هشتم دوره نهم دوره دهم
۱ اجرای فاز ۱ شامل ……..
۲ اجرای فاز ۲ شامل ……..
۳ اجرای فاز ۳ شامل ……..

جدول ضمیمه شماره ۴ محاسبات توجیه اقتصادی پروژه

جدول ورودی نقدینگی پروژه (+)

ردیف شرح درصد

وزنی هر فاز

 از کل فروش

درصد

عرضه واحدهای       هر فاز در هردوره

درصد دریافت بهای واحد در هر دوره
دوره

اول

دوره دوم دوره سوم دوره چهارم دوره پنجم دوره ششم دوره هفتم دوره هشتم دوره نهم دوره دهم
۱ دوره اول فاز ۱
فاز۲
فاز۳
۲ دوره دوم فاز ۱
فاز۲
فاز۳
۳ دوره سوم فاز ۱
فاز۲
فاز۳
۴ دوره چهارم فاز ۱
فاز۲
فاز۳
۵ دوره پنجم فاز ۱
فاز۲
فاز۳
۶ دوره ششم فاز ۱
فاز۲
فاز۳
۷ دوره هفتم فاز ۱
فاز۲
فاز۳
۸ دوره هشتم فاز ۱
فاز۲
فاز۳
۹ دوره نهم فاز ۱
فاز۲
فاز۳
 

۱۰

دوره دهم فاز ۱
فاز۲
فاز۳ طراحی ویلا حیاط

[۱] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام می‌شود. منظور از دوره، بازه زمانی ۳ ماهه، ۶ ماهه یا یک ساله می‌باشد.

[۲] در صورتی که اجرای پروژه با فازبندی صورت پذیرد از جدول شماره ۳ استفاده شود.

[۳] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام می‌شود. منظور از دوره، بازه زمانی ۳ ماهه، ۶ ماهه یا یک ساله می‌باشد.

[۴] هزینه های جانبی شامل هزینه های بیمه حوادث، تمدید پروانه، انشعابات، پایان‌کار، افراز، تفکیک و اخذ صورتمجلس تفکیکی، هزینه های مربوط به مدیریت اداری انجام امور مذکور و نیز هزینه های مربوط به تبلیغات و بازاریابی و هزینه های ثبتی و نقل وانتقال مرتبط به فروش واحدها (موضوع ردیفهای ۱۳ الی ۲۰ فرم برآورد کل هزینه‌های پروژه (F.RC.08.32))

[۵] در صورتیکه اجرای پروژه با فازبندی صورت پذیرد، از جدول شماره ۴ استفاده شود.

[۶] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام می‌شود. منظور از دوره، بازه زمانی ۳ ماهه، ۶ ماهه یا یک ساله می‌باشد

[۷] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام می‌شود. منظور از دوره، بازه زمانی ۳ ماهه، ۶ ماهه یا یک ساله می‌باشد.

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس