فرم اداری

فرم اداری


درخواست وام ضروری قرض الحسنه

  • توسط درخواست کننده تکمیل می­گردد              تاریخ    /    /

نام ونام خانوادگی:    ساخت ویلا طالقان                     شماره پرسنلی:      ساخت ویلا قیمت            سمت :                    محل خدمت:             تاریخ استخدام:

مبلغ مورد درخواست:

علت درخواست وام:

امضــاء                               

  • توسط واحد ذیربط تکمیل می­گردد                                                           تاریخ    /    /

مبلغ مورد درخواست متقاضی با توجه به                                                     مورد تأیید می­باشد.

امضاء مدیر واحد                                                              امضاء بالاترین مقام مسئول

  • توسط ضامن تکمیل می­گردد                                  تاریخ    /    /

اینجانب:                                 سمت :                         محل خدمت:                       با علم وآگاهی از آئین­نامه و ضوابط پرداخت وام به کارکنان به این وسیله به امور مالی شرکت اختیار می­دهم درصورت اعطاء قرض­الحسنه به متقاضی و چنانچه بهردلیل کسر هریک از اقساط تعیین شده ازحقوق و مزایای نامبرده میسر نگردد، معادل اقساط را از حقوق و مزایای ماهیانه اینجانب کسر نمایند و درصورتیکه قبل از استهلاک وام با شرکت قطع همکاری گردد ملتزم می­شوم یکی دیگر از همکاران شاغل را بعنوان ضامن معرفی نمایم . درغیراینصورت شرکت مخیراست میزان بدهی را از تسویه حساب اینجانب برداشت نماید.

امضــاء

  • توسط حسابداری تکمیل می­گردد                                     تاریخ    /    /

با توجه به صورتجلسه شماره ………….. مورخ …………….. کمیسیون اعطای وام قرض­الحسنه و موافقت مقام مدیریت عامل محترم شرکت چک شماره ………………. مورخ …………. بمبلغ…………….. ریال عهده بانک ………………………………. دروجه ………………………. صادر و سفته شماره ……………….. بعنوان وجه­الضمان اخذ گردید. تعداد اقساط …… ماه مبلغ اقساط ……………………. ریال ، کسر اقساط ازتاریخ ………………… می­باشد.

مسئول حسابداری                                            رئیس حسابداری                                              مدیر امور مالی

  • توسط وام گیرنده تکمیل می­گردد                                تاریخ    /    /

 

چک مذکور بمبلغ ………………………… ریال باینجانب ……………………………. تحویل گردید، ضمناً به امور مالی شرکت اختیار می­دهم مبلغ اقساط تعیین شده را هرماهه از حقوق ومزایای قابل دریافت کسر نمایند و درصورتیکه بهردلیل حقوق ومزایای دریافتی تکافوی کسر اقساط وام را ننماید متعهد و ملتزم هستم مبلغ اقساط معوقه را نقداً به حساب شرکت واریز نمایم و درصورت قطع همکاری مانده بدهی تبدیل به دین حال می­شود.

ليست سياه تامين كنندگان
طراحی ویلا

نام و نام خانوادگی                                                                          امضــاء

 

چک لیست ساختمان چک لیست مکانیکی چک لیست الکتریکی رضا امیری

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما